گروه آموزشي دبيرستان بنيان شامل:

1. سوابق آموزشي دبيرستان در قسمت معرفي
2.فعاليت هاي آموزشي از ابتداي سال تحصيلي تا كنون
3.برنامه هاي آموزشي كه شامل: آيين نامه آموزشي ، برنامه هاي آزمون ها  ، برنامه درسي هفتگي 94-93 و ...