a دبيرستان بنيان -> آموزشي


گروه آموزشی دبیرستان بنیان شامل:

1. سوابق آموزشی دبیرستان در قسمت معرفی
2.فعالیت های آموزشی از ابتدای سال تحصیلی تا کنون
3.برنامه های آموزشی که شامل: آیین نامه آموزشی ، برنامه های آزمون ها  ، برنامه درسی هفتگی 91-90 و ...

که در منوی سمت راست می توان مشاهده کرد      انشاء ا... مطالب این بخش ها از ابتدای سال تحصیلی 91 - 90 به روز خواهد شد

فعالیت های آموزشی

برنامه هاي آموزشي

قبول شدگان کنکور